Daily Archive: กรกฎาคม 9, 2018

โครงการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_1540

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ ของคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมในการสัมภาษณ์ครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง

(เพิ่มเติม…)

กองนโยบายและแผน จัดโครงการ”การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้นค่าของหลักสูตร” วันที่ 9กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ขั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบกาณณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_1505

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.19 น. อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้นค่าของหลักสูตร”   ณ ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น 3  ศูนย์ฝึกประสบกาณณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เกิดความรู้ความเข้าใจ  ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย ในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย สามารถพัฒนานักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพแลัประสิทธิผล  โดยได้เรียนเชิญ ท่านาอาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และอาจารย์ลลิตา  พิมทา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการครั้งนี้ มีอาจจารย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก…

 

(เพิ่มเติม…)