Monthly Archive: สิงหาคม 2018

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

dsc_0217

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรมการจัดนิทรรศการบริการวิชาการแก่สังคม (กิจกรรมสมุนไพร) จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพร ภายใต้องค์ความรู้ของแต่ละคณะที่ร่วมบริการวิชาการเป็นผู้ร่วมเสวนา

(เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน ประเมินค่างาน เพื่อเลื่อนระดับในต่ำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

dsc_0703

วันที่ 30  สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และประเมินค่างาน  เพื่อเลื่อนระดับในต่ำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  ณ  ห้องประชุม 9A  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2550  โดยท่านรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน และโรงเรียนสาธิตฯ  ให้ความร่วมมือในการเข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย  และมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_0565

วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร สำหรับนักศึกษาใหม่  ซึ่งมีผู้บริหาร และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีนี้ด้วย  ซึ่งกิจกรรมมีพิธีถวายบังคมของนักศึกษาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และรับเข็มเครื่องหมาย  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9   “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

(เพิ่มเติม…)

คณะนิติรัฐศาสตร์…จัดโครงการวันรพี นิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ วันที่ 24 สิงหาคม 2561

dsc_9682

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.39 น.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  ร่วมต้อนรับท่านประธานในพิธีเปิดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ  ประจำปี 2561  ณ  อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีท่านคณบดีคณะนิติรัฐสาสตณื ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์  เป็นผูิ้กล่าวรายงาน  ภายในงานมีการจัด ศาลจำลอง และวิธีการพิจารณาความ รวมไปถึงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ของน้อง ๆ นักเรียน มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก… (เพิ่มเติม…)

โครงการปรัชญาการเมืองเสวนา ครั้งที่ 3

dsc_1099

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 สาขารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรชภัฏณ้อยเอ็ด จัดโครงการปรัชญาการเมืองเสวนา ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

กิจกรรม Ombudsman Care

dsc_1060

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile) ออกหน่วยให้บริการ ปรึกษาข้อกฏหมาย และรับเรื่องร้องเรียนแก่ประชาชน รวมทั้งมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมายมาย ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 (131)/2561 วันที่ 23สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_9584

เวลา 09.39 น. วันที่ สิงหาคม  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8(131)2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  ทั้งนี้คุณวรินธร  ศรีแสนปาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้มอบทุนการศึกษาให้กับท่านประธานในที่ประชุม  และท่านประธานได้มอบทุนต่อให้กับท่านอธิการบดี  เพื่อนำไปพิจารณาการใช้ทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วรายงานต่อสภาให้รับทราบ (เพิ่มเติม…)

อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 4 เนื่องในวันรับมอบหมวกและเสื้อ วันที่ 21 สิงหาคม 2561

dsc_9468

วันที่  21  สิงหาคม 2561  เวลา 13.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เดินทาง มา ณ ห้องประชุม  ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เพื่อเป็นประธานพิธีมอบหมวกและเสื้อแก่นักศึกษาพยาบาลรุ่นที่  4    และมอบรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ละชั้นปี  โดยมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดอนแก้วบัว เป็นผู้กล่าวรายงาน  ภายในพิธีมีความอบอุ่นและมีความเป็นเอกลักษณ์ของคณะพยบาลศาสตร์ มีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารสถานพยาบาล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

คณะพยบาลศาสตร์ จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2561

dsc_9003

วันที่ 20  สิงหาคม  2561  เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศิริพร ดอนแก้วบัว  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นปรธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่  1  คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม  ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  มีผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน

(เพิ่มเติม…)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_0625

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)