คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ มรภ.รอ.จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

dsc_0357

อาจารย์ ดร. พูนสุข จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ให้นักศึกษาใหม่เข้าใจถึงระเบียบและแนวทางการศึกษาและเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเอาใจใส่และการดูแลในเรื่องการเรียนและการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะ ให้นักศึกษาใหม่เกิดความพร้อมและมีความสัมพันธภาพอันดีงามต่อเพื่อนร่วมคณะ และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้มีความรับผิดชอบ อ่อนน้อมถ่อมตนและเรียนรู้ระบบการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_0244 dsc_0245 dsc_0247 dsc_0250 dsc_0257 dsc_0259 dsc_0260 dsc_0262 dsc_0264 dsc_0265 dsc_0280 dsc_0290 dsc_0292 dsc_0295 dsc_0298 dsc_0323 dsc_0327 dsc_0336 dsc_0352 dsc_0357 dsc_0384 dsc_0389 dsc_0401 dsc_0404 dsc_0405 dsc_0418 dsc_0443 dsc_0445 dsc_0454 dsc_0455 dsc_0491 dsc_0552