Daily Archive: สิงหาคม 2, 2018

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วันที่ 2

dsc_6054-copy

วันที่ 2  สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูพี่เลี้ยงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นวันที่ 2  มีครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง.. (เพิ่มเติม…)