Daily Archive: สิงหาคม 3, 2018

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วันที่ 3

dsc_6364

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุม  EDU 206  ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูพี่เลี้ยงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นวันที่ 3  มีครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง..

(เพิ่มเติม…)