Daily Archive: สิงหาคม 9, 2018

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

dsc_0292

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธี โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธี กิจกรรมภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น ประจำปี 2561 และมีจัดให้นักเรียนมอบพวงมาลัยดอกมะลิ และกราบขอพรจากแม่ เป็นแสดงออกถึงความสำนึกในบุญคุณของแม่ที่เลี้ยงดูเรามา และเพื่อปลูกฝังให้เด็กได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพันและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

สำนักกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ 9 สิงหาคม 2561

dsc_7003

วันที่ 9 สิงหาคม  2561  เวลา 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุม 9 A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  เพื่อพัฒนาบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้มีความเข้าใจในด้านการจัดการเรียนการสอน การให้บริการ สนับสนุนด้านการศึกษา พร้อมทั้งให้สอดคล่้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายการศึกษาพิเศษระดับอุดมศึกษา  ซึ่งมีนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ อย่างพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.19น.

dsc_6933

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย สมัยสามัญครั้งที่ 7/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสนี้ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร  ที่ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์   คณะกรรมการร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

(เพิ่มเติม…)