Daily Archive: กันยายน 7, 2018

สำนักงานอธิการบดี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_0818

เมื่อวันที่ 5  กันยายน  2561  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน  สำนักงานอธิการบดีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม  2550  โดยมีท่านคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)