โครงการการสื่อสารด้วยภาษามือ

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการสื่อสารด้วยภาษามือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาด้านการใช้ภาษามือกับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมากขึ้น

dsc_5505 dsc_5509 dsc_5510 dsc_5512 dsc_5514 dsc_5520 dsc_5540 dsc_5554 dsc_5622 dsc_5628 dsc_5646 dsc_5648 dsc_5679 dsc_5680 dsc_5692 dsc_5734 dsc_5739 dsc_5760 dsc_5765 dsc_5766 dsc_5767 dsc_5774 dsc_5777 dsc_5778 dsc_5945 dsc_5947 dsc_5956 dsc_5966 dsc_5991 dsc_6003 dsc_6027 dsc_6038