การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 (132)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

เวลา 09.29 น. วันที่ 28  กันยายน  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9(132)/2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  ทั้งนี้ทางสภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับคุณวรินธร  ศรีแสนปาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ คุณนพพร  จันทรถง ประธานคณะกรรมการ  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ในโอกาสที่เข้ารับต่ำแหน่งใหม่  และมอบโล่ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้หมดวาระลง   dsc_4257 dsc_4261 dsc_4263 dsc_4265   dsc_4266 dsc_4269 dsc_4272 dsc_4274 dsc_4278 dsc_4280 dsc_4286 dsc_4290 dsc_4293 dsc_4296 dsc_4299 dsc_4300 dsc_4307 dsc_4311 dsc_4314 dsc_4319 dsc_4322 dsc_4326 dsc_4330 dsc_4333 dsc_4335 dsc_4337 dsc_4340 dsc_4342 dsc_4344 dsc_4345 dsc_4346 dsc_4348 dsc_4350 dsc_4351 dsc_4353 dsc_4357 dsc_4358 dsc_4359 dsc_4363 dsc_4366 dsc_4370 dsc_4371 dsc_4375dsc_4379 dsc_4384