Daily Archive: พฤศจิกายน 8, 2018

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดโครงการ​”บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ​(Startup)” 7 พ.ย.2561

dsc_5948

เมื่อเวลา 13.09 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่านอาจารย์อัจฉรียา​ พัฒนสระคู​  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นประธานเปิดโครงการ​”บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ​(Startup)”  โดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี​ ประธานสาขาทุกสาขา​ อาจารย์​ และบุคลากร​ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี​ทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง  โดยมีทีมวิทยากรจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​ ตลอดจน​นักศึกษาจากคณะต่าง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่มีส่วนร่วมให้การดำเนินโครงการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี​  (เพิ่มเติม…)