Monthly Archive: พฤษภาคม 2019

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2562

dsc_8618

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  พ.ศ.2562  เวลา 09.19 น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม 2550  ได้มีการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  สมัยสามัญ  ครั้งที่  5/2562  โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

dsc_8241

เมื่อวันที่ 6  พฤษภาคม พ.ศ.2562  เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี  ผู้บริหาร  อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถวายความเคารพ เปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ อาคารหอประชุม 60  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)