การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2562

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  พ.ศ.2562  เวลา 09.19 น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม 2550  ได้มีการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  สมัยสามัญ  ครั้งที่  5/2562  โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันdsc_8618 dsc_8621 dsc_8624 dsc_8628 dsc_8629 dsc_8631 dsc_8634 dsc_8638 dsc_8639 dsc_8641 dsc_8646 dsc_8648 dsc_8650 dsc_8654 dsc_8659 dsc_8662 dsc_8664 dsc_8669 dsc_8674 dsc_8677 dsc_8680 dsc_8682