Daily Archive: กรกฎาคม 26, 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในพิธีเปิดมหกรรม “เปิดบ้านปฐมวัย สู่เด็กไทย 4.0”

25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รองอธิการบดี  ร่วมต้อนรับนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ในพิธีเปิดมหกรรม “เปิดบ้านปฐมวัย สู่เด็กไทย 4.0” ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อคัดเลือกผลงานปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแลจัดประสบการณ์เรียนรู้ การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นตัวแทนของจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมการแสดงผลงานระดับภาค 12 และระดับประเทศต่อไป (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี  ผู้บริหาร  อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถวายความเคารพ เปิดกรวยถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน  กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ อาคารหอประชุม 60  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)