มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในพิธีเปิดมหกรรม “เปิดบ้านปฐมวัย สู่เด็กไทย 4.0”

dsc_6129

25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รองอธิการบดี  ร่วมต้อนรับนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ในพิธีเปิดมหกรรม “เปิดบ้านปฐมวัย สู่เด็กไทย 4.0” ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อคัดเลือกผลงานปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแลจัดประสบการณ์เรียนรู้ การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นตัวแทนของจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมการแสดงผลงานระดับภาค 12 และระดับประเทศต่อไปdsc_5851 dsc_5853 dsc_5854 dsc_5857 dsc_5858 dsc_5860 dsc_5864 dsc_5866 dsc_5867 dsc_5874 dsc_5878 dsc_5885 dsc_5888 dsc_5895 dsc_5905 dsc_5908 dsc_5917 dsc_5931 dsc_5947 dsc_5963 dsc_5973 dsc_5977 dsc_6006 dsc_6022 dsc_6034 dsc_6044 dsc_6058 dsc_6085 dsc_6097 dsc_6103 dsc_6123 dsc_6126 dsc_6129 dsc_6136 dsc_6144 dsc_6149 dsc_6151