Monthly Archive: ตุลาคม 2019

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.10 น.ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม  เข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่  22 กันยายน พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุม 9A  ชั้น9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีด้วยความชื่นชม (เพิ่มเติม…)

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  พ.ศ.2562  เวลา 09.19 น.  ณ  ห้องประชุม9A  ชั้น 9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม 2550  ได้มีการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ครั้งที่  8/2562  โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหาร  ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันนออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ อาคารหอประชุม  60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้จำนวนมาก  พร้อมใจและตั้งใจมาเพื่อบำเพ็ญกุศลอย่างพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)