Monthly Archive: ธันวาคม 2019

พิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2562

 

ในวันที่ 25  ธันวาคม 2562 เวลา 07.09 น. อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  เป็นปะธานในพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563  โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีพร้อมรับพรจากคณะผู้บริหาร  พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการ และได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยฯ อย่างพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 (147) /2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

วันที่่  25  ธันวาคม  2562 เวลา 09.29 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12(147)/2562   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง  ในครั้งนี้ ท่านอุปนายกได้ถือโอกาสอวยพรปีใหม่ให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านด้วย… (เพิ่มเติม…)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51 “บ้านเชียงเกมส์” วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 21 ธันวาคม 2562  เวลา  17.09 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51 “บ้านเชียงเกมส์” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีอธิการบดี รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร  อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการจัดการแข่งขัน โดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธิตร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน” ครั้งที่ ๖

วันที่ 20 ธันวาคม 2562  เวลา  09.09 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   “สาธิตร่วมใจ  ก้าวไกลสู่อาเซียน”  ครั้งที่ ๖   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธินาถ  อุดมสันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รองผู้อำนวยการ  คณะครู    และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียง  ด้วยความมุ่งหวังอยากจะเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับเด็ก ๆ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีประสบการณ์ และได้รับรางวัลนำไปสู่ความภาคภูมิใจ.. (เพิ่มเติม…)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๖ “ไก่แจ้เกมส์”

วันที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา  17.09 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๖ “ไก่แจ้เกมส์” ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน  พร้อมผู้บริหาร  คณะครู   อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง    การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒๖ มีวัตถุประสงค์   เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    ในการส่งเสริมการกีฬา ส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณาจารย์ ผู้ปกครอง   และนักเรียนโรงเรียนสาธิตได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันกีฬาระดับชาติต่อไป (เพิ่มเติม…)