การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 (147) /2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_9905

วันที่่  25  ธันวาคม  2562 เวลา 09.29 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12(147)/2562   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง  ในครั้งนี้ ท่านอุปนายกได้ถือโอกาสอวยพรปีใหม่ให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านด้วย…

กัน