การศึกษาปฐมวัย จัดโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาฯ 24 มกราคม 2563

dsc_1715

วันที่ 24 มกราคม  2563  เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 9A   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม  2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธินาถ  อุดมสันต์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล   บุญพอก  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ได้จัดโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา เพื่อส่งเสริมทักษะ EF.  สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โดยมี  คุณภัทรภรณ์  นครสิงห์  เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ฝึกทักษะสมอง EF โดยการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อในการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำความรู้ที่ได้รับไป ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเด็กเข้าสู่โลกแห่งศตวรรษที่ 21  โดบมีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง..