การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(148) /2563 วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_1956

วันที่ 28 มกราคม  2563  เวลา 09.29 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1(148)/2563   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม  พร้อมด้วยแสดงความห่วงใย และขอขอบใจจิตอาสาทุกท่านที่ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในการประชุมครั้งนี้ด้วย..