คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 29 มกราคม 2563

dsc_2054-copy

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา  09.09 น.  ณ ห้องประชุม  ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี  สุวภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมีรองคณบดี คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมโครงการในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน..