มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารระดับต้น

วันที่  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารระดับต้น  ระหว่างวันที่ 20-23  กุมภาพันธ์  2563  ณ จังหวัดอุบลราชธานี   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา  ขำคมเขตต์  รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพบุลากรสายสนับสนุนให้มีเรียนการรู้อย่างสูงสุด อันเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างสูงสุด  ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกิจกรรม  เสริมสร้างภาวะผู้นำและพัฒนาบุคลิกภาพให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น