มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรม“สำนึกโปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น” 21 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา  08.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ณ จังหวัดอุบลราชธานี   โดยมีคุณทินภัทร  โพธิ์ชัย   รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง และคุณสุจิตรา  แก้วใส  ตำแหน่งนิติกร  ร่วมดำเนินรายการในครั้งนี้ด้วย  ในการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ คุณธรรมในการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  ในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้บริหารระดับต้นเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน “สำนึกโปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น”