ผู้บริหารระดับต้น ศึกษาดูงาน เรื่อง หลักการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 21 ก.พ.2563

วันที่  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา  14.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา  ขำคมเขตต์  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  นำบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้บริหารระดับต้นเข้าร่วมศึกษาดูงาน เรื่อง หลักการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ณ วิทยาลัยสร้างครูปากเซ  แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการนี้ทางวิทยาลัยสร้างครูได้ให้การต้อนรับแบบเป็นกันเอง  พร้อมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี