พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ภาวะผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารระดับต้น 23 ก.พ.2563

วันที่  23  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา  08.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมการอบรมรมในครั้งนี้ที่ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ภาวะผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 20-23  กุมภาพันธ์  2563  ณ จังหวัดอุบลราชธานี  และร่วมบันทึกภาพกับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเป็นเกียรติและผลงานต่อไป