Monthly Archive: มีนาคม 2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา  09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การสืบสาน รักษา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมของทุกภาคส่วน และประเด็นที่ 3 การพัฒนาองค์กรและการบริการทางวัมนธรรม ซึ่งในประเด็นที่ 3 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง และกรมส่งเสริมวัมนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะร่วมดำเนินการร่วมกันในการจัดโครงการ กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดทุนทางวัฒธรรมในพิธีได้รับเกียรติจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามดังดล่าว พร้อมทั้งให้ข้อคิดและการเตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย โดยใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน และใช้การบูรณาการองค์ความรู้วิชาการที่สอดรับกับบริบทของพื้นที่ในทุกมิติเป็นตัวขับเคลื่อน ทั้งนี้ได้กำหนดแผนปฏิบัติการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะดำเนินการทันทีเมื่อผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2550   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  (เพิ่มเติม…)

สำนักงานอธิการบดี จัดหนักต้านโควิด-19 ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 20 มีนาคม  2563  สำนักงานอธิการบดีร่วมใจจัดการทำความสะอาดเพื่อป้องกันโควิด-19  ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา  ขำคมเขตต์  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี    พร้อมคณะผู้บริหาร  ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขอนามัยและตอกย้ำความมั่นใจแก่นักศึกษา ด้วยการออกมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ…ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี.. (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3(150) /2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 19 มีนาคม 2563   เวลา 11.09 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3(150) /2563 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ และประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกล่าวแสดงความยินดีกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน… (เพิ่มเติม…)

มรภ.ร้อยเอ็ด จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 19  มีนาคม 2563  เวลา  10.10 น.  ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดกรวยดอกไม้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เบิกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภักร้อยเอ็ด รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังรับราชโองการ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อมา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี และถ่ายภาพหมู่  ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)