มรภ.ร้อยเอ็ด จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 19  มีนาคม 2563  เวลา  10.10 น.  ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดกรวยดอกไม้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เบิกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภักร้อยเอ็ด รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังรับราชโองการ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อมา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี และถ่ายภาพหมู่  ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด