Monthly Archive: เมษายน 2020

อธิการบดี ขานรับมอบนโยบาย ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พร้อมด้วย  รองอธิการบดี  ผู้บริหาร  ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย และพิธีแถลงข่าวการดำเนินการโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ  จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม  ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยของรัฐเป็นผู้ดำเนินโครงการภายใต้ประกาศของกระทรวงโดยเคร่งครัด

(เพิ่มเติม…)

สารจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เนื่องในวันปีใหม่ไทย  ปี 2563  มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  จึงขอส่งสารถึงผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ให้ประสบสุข สมหวัง ปลอดภัยจาก COVID-19 #อยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขานรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการงดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2563

วันที่ 9 เมษายน 2563  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  ได้แจ้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ทุกท่านได้ทราบถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2563  ตามกระทรวงวัฒนธรรม  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงได้มีการแจ้งงดการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ดังกล่าว  พร้อมด้วยให้แนวทางการป้องกันและแนะนำวิธีการให้ปฏิบัติในครั้งนี้ด้วย 4 อย่างทำ 4 อย่างงด (เพิ่มเติม…)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 6 (272) /2563 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

วันที่ 3 เมษายน 2563  เวลา 09.30 น.มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่  6 (272) /2563  ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีเป็นประธาน  และมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง  ในการนี้มีการจัดห้องประชุมที่มีระยะห่างของเก้าอี้นั่งประชุมระยะห่าง 2 เมตร มีการตรวจวัดไข้ และเจลสำหรับล้างมือ  ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้มีความปลอดภัย  และมีความมั่นใจห่างไกล จากโรคโควิท – 19  ในเวลานี้ด้วย…. (เพิ่มเติม…)