มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค Digital Disruption ภายใต้โครงการบูรณรนาการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครู สู่ครูในศตวรรษที่ 21

วันที่ 22 มิถุนายน 2563  เวลา09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะครูผู้เข้ารับการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค Digital Disruption ภายใต้โครงการบูรณรนาการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครู สู่ครูในศตวรรษที่ 21 ณ  อาคารหอประชุม 60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้วยความยินดียิ่ง  ซึ่งจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร ซึ่งมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับครูทุกกลุ่มสาระการเร่ียนรู้