Daily Archive: กันยายน 11, 2020

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการสมรรถนะการปฏิบัติงานสู่ความเป็น LERT 4.0 ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ภายใต้ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์

วันที่  11  กันยายน 2563  เวลา 13.09 น.  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานสู่ความเป็น LERT 4.0 ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ภายใต้ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ  2563  พร้อมทั้ง บรรยายพิเศษ เรื่อง  สมรรถนะการปฏิบัติงานสู่ความเป็น LERT 4.0 ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ภายใต้ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์  ณ  โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร   โดยมีบุคลากรสาสนับสนุนเราร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอจัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนในยุค  Disruptive  Education โดยอธิการบดี และรองอธิการบดี

วันที่  11  กันยายน 2563  เวลา 09.09 น.  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  บรรยายพิเศษ เรื่อง  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางอนาคตการศึกษาไทยในยุค Digital  Disruption  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  โรงแรมเดอ ลัดดา จังหวัดมุกดาหาร  และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี บรรยายในหัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผู้เรียนในยุค  Disruptive  Education (เพิ่มเติม…)