NEW

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6(164)/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6(164)/2564 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อนุเคราะห์สถานที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 เข็มที่ 2 ของโรงพยาบาลเสลภูมิ

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 10.09 น. ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 เข็มที่ 2 ให้กับคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาล  และสาขาวิชาสาธารณสุขที่ได้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 343 คน ที่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีอาจารย์ นักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทำหน้าที่จิตอาสา สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ

(เพิ่มเติม…)

ขอเชิญทุกท่านติดตามข่าวสาร ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ช่องทาง youtube

ขอเชิญทุกท่านติดตามข่าวสาร ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ช่องทาง youtube
(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  อธิการบดี เป็นประธานในพิธี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา  ร่วมจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  โดยพร้อมเพรียงกัน

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 4(162) /2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่  9  เมษายน  พ.ศ.2564   เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 4(162) /2564 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม  โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ และคณะกรรมกสภาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยชาติ กิจกรรม”อบรมแกนนำและเครือข่ายชุมชน รุ่นที่ 2”

วันที่  7  เมษายน  2564  เวลา  09.09 น.  รองอธิอการบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยชาติ  กิจกรรม”อบรมแกนนำและเครือข่ายชุมชน  รุ่นที่ 2”  ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 7-9  เมษายน  2564  ณ  อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการและมีอาจารย์ บุคลากร ผู้เข้าร่วมเครือข่ายชุมชน ทั้ง 5 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)