NEW

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค Digital Disruption ภายใต้โครงการบูรณรนาการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครู สู่ครูในศตวรรษที่ 21

วันที่ 22 มิถุนายน 2563  เวลา09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะครูผู้เข้ารับการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค Digital Disruption ภายใต้โครงการบูรณรนาการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครู สู่ครูในศตวรรษที่ 21 ณ  อาคารหอประชุม 60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้วยความยินดียิ่ง  ซึ่งจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร ซึ่งมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับครูทุกกลุ่มสาระการเร่ียนรู้ (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 5(152) /2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563   เวลา 09.19 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 5(152) /2563 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ และออกกำลังกายก่อนการประชุม  โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ในครั้งนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค Digital Disruption ภายใต้โครงการบูรณรนาการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครู สู่ครูในศตวรรษที่ 21

วันที่ 17 มิถุนายน 2563  เวลา09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะครูผู้เข้ารับการอบรมผ่านโปรแกรม   VDO CONFERENCE MEET  มายังอาคารหอประชุม 60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้วยความยินดียิ่ง  ซึ่งจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร เป็นโครงการแบบบูรณาการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ซึ่งมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับครูทุกกลุ่มสาระการเร่ียนรู้ และจะมีการจัดอบรมครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 อีกหนึ่งวัน.

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 4(151) /2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 21พฤษภาคม  2563   เวลา 09.19 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 4(151) /2563 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ในครั้งนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)

อธิการบดี ขานรับมอบนโยบาย ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พร้อมด้วย  รองอธิการบดี  ผู้บริหาร  ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย และพิธีแถลงข่าวการดำเนินการโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ  จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม  ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยของรัฐเป็นผู้ดำเนินโครงการภายใต้ประกาศของกระทรวงโดยเคร่งครัด

(เพิ่มเติม…)

สารจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เนื่องในวันปีใหม่ไทย  ปี 2563  มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  จึงขอส่งสารถึงผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ให้ประสบสุข สมหวัง ปลอดภัยจาก COVID-19 #อยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขานรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการงดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2563

วันที่ 9 เมษายน 2563  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  ได้แจ้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ทุกท่านได้ทราบถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2563  ตามกระทรวงวัฒนธรรม  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงได้มีการแจ้งงดการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ดังกล่าว  พร้อมด้วยให้แนวทางการป้องกันและแนะนำวิธีการให้ปฏิบัติในครั้งนี้ด้วย 4 อย่างทำ 4 อย่างงด (เพิ่มเติม…)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 6 (272) /2563 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

วันที่ 3 เมษายน 2563  เวลา 09.30 น.มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่  6 (272) /2563  ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีเป็นประธาน  และมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง  ในการนี้มีการจัดห้องประชุมที่มีระยะห่างของเก้าอี้นั่งประชุมระยะห่าง 2 เมตร มีการตรวจวัดไข้ และเจลสำหรับล้างมือ  ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้มีความปลอดภัย  และมีความมั่นใจห่างไกล จากโรคโควิท – 19  ในเวลานี้ด้วย…. (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา  09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การสืบสาน รักษา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมของทุกภาคส่วน และประเด็นที่ 3 การพัฒนาองค์กรและการบริการทางวัมนธรรม ซึ่งในประเด็นที่ 3 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง และกรมส่งเสริมวัมนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะร่วมดำเนินการร่วมกันในการจัดโครงการ กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดทุนทางวัฒธรรมในพิธีได้รับเกียรติจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามดังดล่าว พร้อมทั้งให้ข้อคิดและการเตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย โดยใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน และใช้การบูรณาการองค์ความรู้วิชาการที่สอดรับกับบริบทของพื้นที่ในทุกมิติเป็นตัวขับเคลื่อน ทั้งนี้ได้กำหนดแผนปฏิบัติการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะดำเนินการทันทีเมื่อผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2550   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  (เพิ่มเติม…)

สำนักงานอธิการบดี จัดหนักต้านโควิด-19 ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 20 มีนาคม  2563  สำนักงานอธิการบดีร่วมใจจัดการทำความสะอาดเพื่อป้องกันโควิด-19  ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา  ขำคมเขตต์  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี    พร้อมคณะผู้บริหาร  ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขอนามัยและตอกย้ำความมั่นใจแก่นักศึกษา ด้วยการออกมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ…ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี.. (เพิ่มเติม…)