Monthly Archive: เมษายน 2021

การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 4(162) /2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่  9  เมษายน  พ.ศ.2564   เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 4(162) /2564 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม  โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ และคณะกรรมกสภาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยชาติ กิจกรรม”อบรมแกนนำและเครือข่ายชุมชน รุ่นที่ 2”

วันที่  7  เมษายน  2564  เวลา  09.09 น.  รองอธิอการบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยชาติ  กิจกรรม”อบรมแกนนำและเครือข่ายชุมชน  รุ่นที่ 2”  ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 7-9  เมษายน  2564  ณ  อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการและมีอาจารย์ บุคลากร ผู้เข้าร่วมเครือข่ายชุมชน ทั้ง 5 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)