Monthly Archive: กันยายน 2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบลงทุน ร้อยละ 100 (โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทหน่วยงานที่ใช้จ่ายลงทุน ร้อยละ 100 วงเงินเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป โดยมีนายอนันต์ เม็กแสงนีน รักษาการผู้อำนวยการการกองนโยบายและแผน ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๙ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุนพระราชทานฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปัจจุบันมีนักศึกษาทุนพระราชทานกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 3 คน และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (English Language Teaching/ELT)  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 คน (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9(167)/2564 16 กันยายน 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.39 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม ๑  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9(167)/2564 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (เพิ่มเติม…)

พิธีเปิดป้ายห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพร โพธินาม ๑

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.09 น.ท่านศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ให้เกียรติเปิดป้ายห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพร  โพธินาม ๑  พร้อมด้วยท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

พิธีซ้อมใหญ่ การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

15 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น.ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีซ้อมใหญ่ การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทานชาวกัมพูชา (ออนไลน์) (เพิ่มเติม…)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้อนรับท่าน องคมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รูปแบบออนไลน์ (Online)

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์  ศิริมาศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พลโทกมล  สุวภาพ  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนวลจันทร์  ศรีมงคล  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายสนอง  ดลประสิทธิ์  ผู้แทนชุมชน  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา ต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รูปแบบออนไลน์ (Online)  ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในด้าน การจัดการเรียนการสอน  การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น  และการขับเคลื่อนวิศวกรสังคม ในการนี้ท่านองคมนตรีได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานและการส่งเสริมนักศึกษาได้มีการป้องกันภัยและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยความรักและเป็นห่วง  ทั้งนี้ท่านอธิการบดีได้รับแนวทางจากท่านองคมนตรีมาปรับใช้ช่วยเหลือคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในด้านต่าง  ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกาลนี้ด้วย (เพิ่มเติม…)