Daily Archive: กันยายน 2, 2021

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้อนรับท่าน องคมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รูปแบบออนไลน์ (Online)

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์  ศิริมาศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พลโทกมล  สุวภาพ  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนวลจันทร์  ศรีมงคล  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายสนอง  ดลประสิทธิ์  ผู้แทนชุมชน  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา ต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รูปแบบออนไลน์ (Online)  ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในด้าน การจัดการเรียนการสอน  การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น  และการขับเคลื่อนวิศวกรสังคม ในการนี้ท่านองคมนตรีได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานและการส่งเสริมนักศึกษาได้มีการป้องกันภัยและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยความรักและเป็นห่วง  ทั้งนี้ท่านอธิการบดีได้รับแนวทางจากท่านองคมนตรีมาปรับใช้ช่วยเหลือคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในด้านต่าง  ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกาลนี้ด้วย (เพิ่มเติม…)