Daily Archive: มิถุนายน 22, 2022

รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ มอบรางวัล บุคลาการสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี ในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (KM DAY)

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 16.00 น. ณ  ลานกิจกรรม ชั้น1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ได้มอบรางวัลการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (KM DAY)  ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    โดยมีผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมนำเสนอทั้งหมด 13 ผลงาน  โดยมีคระกรรมการผู้ตัดสินผลงาน บุคลากร สำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพองค์กร อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ เปิดโครงการการจัดการความรู้ “การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (KM DAY)”

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพองค์กร  เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการความรู้ “การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (KM DAY)” สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล  ได้การบรรยาย เรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ รวมไปถึง เรื่อง  การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี มีการทดสอบก่อนการเข้าร่วมโครงการและหลังโครงการด้วย  ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุน ของสำนักงานงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั้งในรูปแบบ onsite และ online และยังมีผู้เข้าร่วมโครงการผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM  ด้วย (เพิ่มเติม…)