Daily Archive: สิงหาคม 12, 2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการหลัก โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อตอบสนองกลยุทธ์เชิงพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565  เวลา 08.49 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย  นำเสนอร่างแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (2566-2570)  และมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการฯ  รวมไปถึงบุคลากร จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย ภายการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์  ได้มีรับฟังร่างแผนการนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ มีข้อคิดเห็น มีข้อแนะนำจากบุคลากรภายนอก  เพื่อที่จะได้นำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ  ไปนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป (เพิ่มเติม…)

พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 9.09 น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในพิธีถวายพระพร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  90  พรรษา   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา   และตัวแทนคุณแม่ดีเด่น  เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ในโอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ได้มอบโล่รางวัลให้กับแม่ดีเด่น  ได้กล่าวขอบคุณคุณแม่ดีเด่นและบันทึกภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี (เพิ่มเติม…)