Author Archive: teera vongchaichan

ผู้บริหารระดับต้น ศึกษาดูงาน เรื่อง หลักการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 21 ก.พ.2563

วันที่  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา  14.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา  ขำคมเขตต์  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  นำบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้บริหารระดับต้นเข้าร่วมศึกษาดูงาน เรื่อง หลักการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ณ วิทยาลัยสร้างครูปากเซ  แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการนี้ทางวิทยาลัยสร้างครูได้ให้การต้อนรับแบบเป็นกันเอง  พร้อมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรม“สำนึกโปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น” 21 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา  08.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ณ จังหวัดอุบลราชธานี   โดยมีคุณทินภัทร  โพธิ์ชัย   รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง และคุณสุจิตรา  แก้วใส  ตำแหน่งนิติกร  ร่วมดำเนินรายการในครั้งนี้ด้วย  ในการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ คุณธรรมในการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  ในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้บริหารระดับต้นเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน “สำนึกโปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น” (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารระดับต้น

วันที่  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารระดับต้น  ระหว่างวันที่ 20-23  กุมภาพันธ์  2563  ณ จังหวัดอุบลราชธานี   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา  ขำคมเขตต์  รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพบุลากรสายสนับสนุนให้มีเรียนการรู้อย่างสูงสุด อันเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างสูงสุด  ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกิจกรรม  เสริมสร้างภาวะผู้นำและพัฒนาบุคลิกภาพให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (เพิ่มเติม…)

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 29 มกราคม 2563

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา  09.09 น.  ณ ห้องประชุม  ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี  สุวภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมีรองคณบดี คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมโครงการในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน.. (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(148) /2563 วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

วันที่ 28 มกราคม  2563  เวลา 09.29 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1(148)/2563   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม  พร้อมด้วยแสดงความห่วงใย และขอขอบใจจิตอาสาทุกท่านที่ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในการประชุมครั้งนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)