ภาพกิจกรรม-โครงการ

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ภาวะผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารระดับต้น 23 ก.พ.2563

dsc_4150

วันที่  23  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา  08.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมการอบรมรมในครั้งนี้ที่ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ภาวะผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 20-23  กุมภาพันธ์  2563  ณ จังหวัดอุบลราชธานี  และร่วมบันทึกภาพกับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเป็นเกียรติและผลงานต่อไป (เพิ่มเติม…)

ผู้บริหารระดับต้น ศึกษาดูงาน เรื่อง หลักการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 21 ก.พ.2563

dsc_4277

วันที่  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา  14.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา  ขำคมเขตต์  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  นำบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้บริหารระดับต้นเข้าร่วมศึกษาดูงาน เรื่อง หลักการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ณ วิทยาลัยสร้างครูปากเซ  แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการนี้ทางวิทยาลัยสร้างครูได้ให้การต้อนรับแบบเป็นกันเอง  พร้อมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรม“สำนึกโปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น” 21 กุมภาพันธ์ 2563

dsc_3971

วันที่  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา  08.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ณ จังหวัดอุบลราชธานี   โดยมีคุณทินภัทร  โพธิ์ชัย   รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง และคุณสุจิตรา  แก้วใส  ตำแหน่งนิติกร  ร่วมดำเนินรายการในครั้งนี้ด้วย  ในการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ คุณธรรมในการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  ในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้บริหารระดับต้นเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน “สำนึกโปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น” (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารระดับต้น

dsc_3912

วันที่  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารระดับต้น  ระหว่างวันที่ 20-23  กุมภาพันธ์  2563  ณ จังหวัดอุบลราชธานี   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา  ขำคมเขตต์  รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพบุลากรสายสนับสนุนให้มีเรียนการรู้อย่างสูงสุด อันเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างสูงสุด  ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกิจกรรม  เสริมสร้างภาวะผู้นำและพัฒนาบุคลิกภาพให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (เพิ่มเติม…)

การศึกษาปฐมวัย จัดโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาฯ 23 มกราคม 2563

dsc_1664

วันที่ 23 มกราคม  2563  เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 9A   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม  2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธินาถ  อุดมสันต์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล   บุญพอก  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ได้จัดโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา เพื่อส่งเสริมทักษะ EF.  สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โดยมี  คุณภัทรภรณ์  นครสิงห์  เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ฝึกทักษะสมอง EF โดยการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อในการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำความรู้ที่ได้รับไป ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเด็กเข้าสู่โลกแห่งศตวรรษที่ 21  โดบมีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง…. (เพิ่มเติม…)