New

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(148) /2563 วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

วันที่ 28 มกราคม  2563  เวลา 09.29 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1(148)/2563   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม  พร้อมด้วยแสดงความห่วงใย และขอขอบใจจิตอาสาทุกท่านที่ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในการประชุมครั้งนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)

การศึกษาปฐมวัย จัดโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาฯ 24 มกราคม 2563

วันที่ 24 มกราคม  2563  เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 9A   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม  2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธินาถ  อุดมสันต์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล   บุญพอก  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ได้จัดโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา เพื่อส่งเสริมทักษะ EF.  สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โดยมี  คุณภัทรภรณ์  นครสิงห์  เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ฝึกทักษะสมอง EF โดยการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อในการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำความรู้ที่ได้รับไป ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเด็กเข้าสู่โลกแห่งศตวรรษที่ 21  โดบมีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง.. (เพิ่มเติม…)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๖ “ไก่แจ้เกมส์”

วันที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา  17.09 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๖ “ไก่แจ้เกมส์” ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน  พร้อมผู้บริหาร  คณะครู   อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง    การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒๖ มีวัตถุประสงค์   เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    ในการส่งเสริมการกีฬา ส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณาจารย์ ผู้ปกครอง   และนักเรียนโรงเรียนสาธิตได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันกีฬาระดับชาติต่อไป (เพิ่มเติม…)

นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดมพงษ์ พรมบุตร อดีตนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

(เพิ่มเติม…)

RERUคว้ามาได้1เหรียญทอง ในการแข่งขันE-San Pre U-Go Tournament 2019

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันE-San Pre U-Go Tournament 2019 3รายการ RERUคว้ามาได้1เหรียญทองประเภทมือใหม่ จัดโดย ***CP ALL ***สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย GO ASSOCIATION OF THAILAND 5-7เมษายน62 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดอุบลราชธานี

(เพิ่มเติม…)