New

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค Digital Disruption ภายใต้โครงการบูรณรนาการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครู สู่ครูในศตวรรษที่ 21

วันที่ 17 มิถุนายน 2563  เวลา09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะครูผู้เข้ารับการอบรมผ่านโปรแกรม   VDO CONFERENCE MEET  มายังอาคารหอประชุม 60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้วยความยินดียิ่ง  ซึ่งจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร เป็นโครงการแบบบูรณาการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ซึ่งมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับครูทุกกลุ่มสาระการเร่ียนรู้ และจะมีการจัดอบรมครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 อีกหนึ่งวัน.

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 4(151) /2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 21พฤษภาคม  2563   เวลา 09.19 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 4(151) /2563 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ในครั้งนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)

อธิการบดี ขานรับมอบนโยบาย ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พร้อมด้วย  รองอธิการบดี  ผู้บริหาร  ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย และพิธีแถลงข่าวการดำเนินการโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ  จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม  ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยของรัฐเป็นผู้ดำเนินโครงการภายใต้ประกาศของกระทรวงโดยเคร่งครัด

(เพิ่มเติม…)

สารจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เนื่องในวันปีใหม่ไทย  ปี 2563  มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  จึงขอส่งสารถึงผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ให้ประสบสุข สมหวัง ปลอดภัยจาก COVID-19 #อยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขานรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการงดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2563

วันที่ 9 เมษายน 2563  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  ได้แจ้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ทุกท่านได้ทราบถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2563  ตามกระทรวงวัฒนธรรม  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงได้มีการแจ้งงดการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ดังกล่าว  พร้อมด้วยให้แนวทางการป้องกันและแนะนำวิธีการให้ปฏิบัติในครั้งนี้ด้วย 4 อย่างทำ 4 อย่างงด (เพิ่มเติม…)