New

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่  24 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลยภูมิพันธ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยท่านอธิการบดี  ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น อธิการบดีนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” โดยนักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธีต่างเปล่งเสียงดังกึกก้อง (เพิ่มเติม…)

พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลยภูมิพันธ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีไหว้ครู  ของนักศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  อาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีรองอธิการบดี คณบดี คณาจารย์  ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 6(153) /2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563   เวลา 09.19 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 6(153) /2563 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ก่อนการประชุม  โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ในครั้งนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการอบรมสัมมนาอาจารย์เกี่ยวกับบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.09 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุค Digital Disruption”  ประจำปีการศึกษา  2563  ณ  ห้องประชุมมันปลา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   โดยมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน.. (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการจัดตั้งคณะแพทย์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  2563  เวลา10.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    ได้ต้อนรับท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางการพัฒนา รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู็โดบพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะและเทคนิคการเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงการวิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานตำแหน่งในรูปแบบ Roi Et Model Team สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (แม่ไก่ รุ่น 1)

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะและเทคนิคการเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงการวิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานตำแหน่งในรูปแบบ Roi Et Model Team สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (แม่ไก่ รุ่น 1) ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่ง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ โดยประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มีบุคคลากรจำนวน 9 คนเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งจัดโดย งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรม เรื่อง ทักษะและเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ ผลงานประเภทหนังสือและตำรา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม เรื่อง ทักษะและเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ ผลงานประเภทหนังสือและตำรา ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่ง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ  เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งจัดโดย งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค Digital Disruption ภายใต้โครงการบูรณรนาการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครู สู่ครูในศตวรรษที่ 21

วันที่ 22 มิถุนายน 2563  เวลา09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะครูผู้เข้ารับการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค Digital Disruption ภายใต้โครงการบูรณรนาการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครู สู่ครูในศตวรรษที่ 21 ณ  อาคารหอประชุม 60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้วยความยินดียิ่ง  ซึ่งจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร ซึ่งมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับครูทุกกลุ่มสาระการเร่ียนรู้ (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 5(152) /2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563   เวลา 09.19 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 5(152) /2563 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ และออกกำลังกายก่อนการประชุม  โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ในครั้งนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค Digital Disruption ภายใต้โครงการบูรณรนาการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครู สู่ครูในศตวรรษที่ 21

วันที่ 17 มิถุนายน 2563  เวลา09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะครูผู้เข้ารับการอบรมผ่านโปรแกรม   VDO CONFERENCE MEET  มายังอาคารหอประชุม 60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้วยความยินดียิ่ง  ซึ่งจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร เป็นโครงการแบบบูรณาการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ซึ่งมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับครูทุกกลุ่มสาระการเร่ียนรู้ และจะมีการจัดอบรมครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 อีกหนึ่งวัน.

(เพิ่มเติม…)