์New

การศึกษาปฐมวัย จัดโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาฯ 24 มกราคม 2563

วันที่ 24 มกราคม  2563  เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 9A   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม  2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธินาถ  อุดมสันต์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล   บุญพอก  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ได้จัดโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา เพื่อส่งเสริมทักษะ EF.  สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โดยมี  คุณภัทรภรณ์  นครสิงห์  เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ฝึกทักษะสมอง EF โดยการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อในการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำความรู้ที่ได้รับไป ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเด็กเข้าสู่โลกแห่งศตวรรษที่ 21  โดบมีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง.. (เพิ่มเติม…)

การศึกษาปฐมวัย จัดโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาฯ 23 มกราคม 2563

วันที่ 23 มกราคม  2563  เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 9A   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม  2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธินาถ  อุดมสันต์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล   บุญพอก  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ได้จัดโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา เพื่อส่งเสริมทักษะ EF.  สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โดยมี  คุณภัทรภรณ์  นครสิงห์  เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ฝึกทักษะสมอง EF โดยการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อในการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำความรู้ที่ได้รับไป ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเด็กเข้าสู่โลกแห่งศตวรรษที่ 21  โดบมีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง…. (เพิ่มเติม…)

พิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2562

 

ในวันที่ 25  ธันวาคม 2562 เวลา 07.09 น. อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  เป็นปะธานในพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563  โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีพร้อมรับพรจากคณะผู้บริหาร  พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการ และได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยฯ อย่างพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 (147) /2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

วันที่่  25  ธันวาคม  2562 เวลา 09.29 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12(147)/2562   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง  ในครั้งนี้ ท่านอุปนายกได้ถือโอกาสอวยพรปีใหม่ให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านด้วย… (เพิ่มเติม…)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51 “บ้านเชียงเกมส์” วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 21 ธันวาคม 2562  เวลา  17.09 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51 “บ้านเชียงเกมส์” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีอธิการบดี รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร  อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการจัดการแข่งขัน โดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)