์New

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธิตร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน” ครั้งที่ ๖

วันที่ 20 ธันวาคม 2562  เวลา  09.09 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   “สาธิตร่วมใจ  ก้าวไกลสู่อาเซียน”  ครั้งที่ ๖   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธินาถ  อุดมสันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รองผู้อำนวยการ  คณะครู    และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียง  ด้วยความมุ่งหวังอยากจะเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับเด็ก ๆ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีประสบการณ์ และได้รับรางวัลนำไปสู่ความภาคภูมิใจ.. (เพิ่มเติม…)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๖ “ไก่แจ้เกมส์”

วันที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา  17.09 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๖ “ไก่แจ้เกมส์” ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน  พร้อมผู้บริหาร  คณะครู   อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง    การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒๖ มีวัตถุประสงค์   เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    ในการส่งเสริมการกีฬา ส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณาจารย์ ผู้ปกครอง   และนักเรียนโรงเรียนสาธิตได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันกีฬาระดับชาติต่อไป (เพิ่มเติม…)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการผู้จัดการทีม การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์”

วันที่ 10 ธันวาคม 2562  เวลา  18.09 น.  ณ ห้องประชุม 9A  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม  2550  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต    กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  กล่าวต้อนรับ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีมนักกีฬาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์” ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ในการนี้ท่านรองฝ่ายบริหารได้นำความห่วงใยของท่านอธิการบดี ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีที่แสดงความยินดีต้อนรับ เข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พร้อมทั้งความห่วงใย อาจจะต้อนรับไม่ทั่วถึง หรือมีข้อบกพร่องประการใด ก็ขอให้แจ้งทางผู้จัดงานได้ทันทีโดยไม่ต้องเกรงใจ  ทั้งนี้คณะทำงานก็ได้ชี้แจงและแยกประชุมย่อยในแต่ละชนิดกีฬา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (เพิ่มเติม…)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 8 พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  อธิการบดี นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมต้อนรับ ท่านจำลอง  พรมสวัสดิ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รวมถึงหน่วยงาน อว.ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area based universit) (เพิ่มเติม…)

กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ถวาย ณ วัดนิคมพัฒนาวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.39 น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี  นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  ทอดถวายกฐินสามัคคี ณ วัดนิคมพัฒนาวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2562  ในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับชาวบ้านนิคมพัฒนาและชาวบ้านใกล้เคียง  ในตำบลเกาะแก้วได้ปัจจัยเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 205,359 บาท เพื่อนำไปสร้างห้องน้ำและระบบประปาภายในวัดและเพื่อใช้ประโยชน์และใช้ในกิจของสงฆ์ต่อไป (เพิ่มเติม…)