์New

พิธีอัญเชิญพระอุปคุต งานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

วันที่ 2 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ร่วมพิธีอัญเชิยพระอุปคุต  และเคลื่อนบริวารองค์กฐินมาที่มณฑลพิธีอย่างพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท และร่วมบรรเลงดนตรีไทย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เวลา 09.00 น. อาจารย์ราชันย์  เจริญแก่นทราย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนาธรรม  คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท และร่วมบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 ดุริยกฤติยากร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (เพิ่มเติม…)

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.10 น.ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม  เข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่  22 กันยายน พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุม 9A  ชั้น9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีด้วยความชื่นชม (เพิ่มเติม…)

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  พ.ศ.2562  เวลา 09.19 น.  ณ  ห้องประชุม9A  ชั้น 9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม 2550  ได้มีการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ครั้งที่  8/2562  โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหาร  ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันนออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ อาคารหอประชุม  60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้จำนวนมาก  พร้อมใจและตั้งใจมาเพื่อบำเพ็ญกุศลอย่างพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)