์New

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมใจถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.09 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา  ประจำปี 2560  ณ วัดสว่างอารมณ์  บ้านดงกลาง ตำบลเกาแก้ว อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและผู้บริหารในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าศึกษาสาขาวิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและผู้บริหารในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าศึกษาสาขาวิชาชีพครูขึ้น ณ ห้อง EDU 206 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และ อาจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ กล่าวรายงาน ภายในโครงการรับฟังการบรรยาย เรื่องการพัฒนานักเรียนตามคุณลักษณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น มีขันหมาก มีครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ.จัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ การให้ข้อมูลเชิงเตือนภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติและโครงการ Work and Travel

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ การให้ข้อมูลเชิงเตือนภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติและโครงการ Work and Travel ขึ้น โดยมี ท่าน ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความรู้เตือนภัยแก่แรงงานไทย สตรีไทย เยาวชน และนิสิต/นักศึกษา เกี่ยวกับขั้นตอนการในการเตรียมตัวก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ รู้เท่าทันและหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์หรือการค้าแรงงานข้ามชาติ

(เพิ่มเติม…)

คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ.จัดโครงการจัดการความรู้และพัฒนาอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการจัดการความรู้และพัฒนาอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดการความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น ภายในโครงการรับฟังการเสวนาเรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยธร ไชยวิเศษ และเรื่องฝึกปฏิบัติและนำการเขียนลงงานทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ เฉลา ประเสริฐสังข์ จากนั้นคณาจารย์ ได้ร่วมกันเขียนตำราเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

(เพิ่มเติม…)

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด มอบหนังสือให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. ท่าน ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์วิทยบริการ รับมอบหนังสือจาก คุณบัณจง ธนะแพสย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คุณวรินธร ศรีแสนปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และคณะสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ภาค 3340 โรตารีสากล  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

(เพิ่มเติม…)