New

วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.วิชิต กำมันตะคุณ

dsc_9919

วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.วิชิต กำมันตะคุณ นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายต้นกัณฑ์หลอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในงานมหาทานบารมีประเพณี บุญผะเหวด ครั้งที่ 27 ประจำปี  2560 อย่างสนุกสนานและอิ่มบุญ…..

(เพิ่มเติม…)

วันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.วิชิต กำมันตะคุณ

dsc_9628

วันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.วิชิต กำมันตะคุณ นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่ มหาทานบารมีประเพณี บุญผะเหวค ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ต้อนรับอาคันตุกะ จาก Future Bright International School ราชอาณาจักรกัมพูชา และองค์การบริหารการศึกษาเขตกว่างตรี และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารการศึกษาเขตกว่างตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

dsc_5476

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์จาก Future Bright International School ราชอาณาจักรกัมพูชา องค์การบริหารการศึกษาเขตกว่างตรี และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารการศึกษาเขตกว่างตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมเยือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ. ได้จัดโครงการอบรมองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองตะวันตกในสถาบันอุดมศึกษาไทย

dsc_5136

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองตะวันตกในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมีอาจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของแนวคิดปรัชญาการเมืองตะวันตก ให้แก่นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรที่สอนทางรัฐศาสตร์ที่มีความสนใจในเรื่องนี้อีกด้วย มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ จัดประชุมสภาวิขาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560

dsc_5041

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ มีคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุม

(เพิ่มเติม…)