NEW

สาขาวิชาภาษาจีน มรภ.รอ. จัดโครงการมหกรรมอาหารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ครั้งที่ ๑

dsc_1534

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำหนดจัดโครงการมหกรรมอาหารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีน ครั้งที่ 1 โดยมีอาจารย์ ดร.การุน พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด และมีอาจารย์ชุติพร นครศรี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน กล่าวรายงานว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้านวัฒนธรรมอาหารและด้านศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นที่มีความแตกต่างและหลากหลาย เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกและแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ณ ลานอเนกประสงค์ด้านทิศใต้ พระนาคปรกเมืองไพร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ วันที่ 7-8 ก.พ.2561

dsc_1127-1

เวลา  09.09 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบอรมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ   โดยมี อาจารย์อารยtรัตน์  ชารีแสน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและประกันคุณภาพ  เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรทุกคณะเข้ารับการอบรมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน  ซึงได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านโดยตรง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร…มาอบรมให้ในกิจกรรมทั้ง 2 วัน (เพิ่มเติม…)

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. ได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาครู “ชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) มิติใหม่ สำหรับวิชาชีพครู”

dsc_1719-1

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาครูชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) มิติใหม่ สำหรับวิชาชีพครู โดยมี ผศ.ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้ง และอาจารย์ ดร. รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่นักศึกษาสาชาวิชา สังคมศึกษา ขั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จำนวน 90 คน ผู้เข้าอบรมได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ ชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) มิติใหม่ สำหรับวิชาชีพครูโดยวิทยากร อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รอง ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นอกจากนี้มีการเรียนรู้จาก case Study ฝึกปฏิบัติ ถอดบทเรียน ฝึกปฏิบัติการร่วมคิด ร่วมวางแผน เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคสติสนทนา เป็นการอบรมที่สนุกมาก ได้ทั้งความรู้ แรงบันดาลใจดีๆ ประสบการณ์ เทคนิคต่างๆมากมาย ที่จะนำไปใช้ในวิชาชีพครูต่อไป

(เพิ่มเติม…)

รวมพลังชาว มรภ.รอ ส่งแรงใจเชียร์ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

27591315_2095105280723800_5789520_n

รวมพลังชาว มรภ.รอ ส่งแรงใจเชียร์นักเรียนที่เป็นตัวแทน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ รายการ BIG Manual Robot 2018 ในระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเดอะฮับ เซียร์รังสิต

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับเหรียญรางวัล

27400198_2094758794091782_486918889_n

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำหรับการทำหน้าที่ตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประถมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 “นครสวรรค์เกมส์” ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับความรู้ความสามารถของนักเรียน และคูณครูผู้ฝึกซ้อม ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ให้การส่งเสริมด้วยดีเสมอมา -ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าว จากอาจารย์คมเพชร ทิพอาจ (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับเหรียญรางวัล

27496247_2095105287390466_606532966_n

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำหรับการทำหน้าที่ตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามัธยมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 “เพชรพระศรีเกมส์” ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับความรู้ความสามารถของนักเรียน และคูณครูผู้ฝึกซ้อม ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ให้การส่งเสริมด้วยดีเสมอมา -ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าว จากอาจารย์คมเพชร ทิพอาจ

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3

26992622_142606043208907_8406986313265960420_n

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำหรับการทำหน้าที่ตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับความรู้ความสามารถของนักเรียน และคูณครูผู้ฝึกซ้อม ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ให้การส่งเสริมด้วยดีเป็นลำดับมา
-ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าว จากอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดโครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ครั้งที่ 1

dsc_1347-1

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ครั้งที่ 1 และได้ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันอุดมศึกษามาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” จากนั้นได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ รสจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติการทักษะการเขียนโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม โดยท่านวิทยากรมากด้วยประสบการณ์ อาจารย์คชษิณ สุวิชา ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งใจกับการเขียนโครงการมาก ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. เข้าร่วมพิธิเปิดงานและรับโล่เกียรติคุณ ต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโครงการสาธยายพระไตยปิฎก ณ วัดวันติวิหาร

27153103_1541648252551090_119676362_n

วันที่ 20 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมพิธิเปิดงานและรับโล่เกียรติคุณ ต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโครงการสาธยายพระไตยปิฎก ณ วัดวันติวิหาร ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีท่านชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ยังได้นำนึกศึกษามหาวิทยาลัยร้อยเอ็ดร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระไตรปิฎกอีกด้วย สำหรับโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และจะขึ้นในระหว่างวันที่ 20- 30 มกราคม 2561 รวม 11 วัน ขอเชิญชวนท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานตามสถานที่และวันเวลาดังกล่าว
-ขอขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจากคุณพิสุทธิ์ คชาชัด สำนักกิจการนักศึกษา

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดโครงการการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรีลัษณะต่างๆโดยใช้บทเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักพระราชวัง

26992681_1961718120522295_1734767993955227149_n

วันนี้ (25 มกราคม 2560) เวลา 09.30 น. สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรีลัษณะต่างๆโดยใช้บทเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักพระราชวังขึ้น โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิรัช อยู่ถาวร หัววงดนตรีเฉลิมราชย์ (ศิลปินแห่งชาติ ปี 2560 สาขาดนตรีสากล) และพ.ต.ท.ดร. ฑีฆา โพธิเวส เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ”ระเบียบสำนักราชเลขาธิการ ว่าด้วยการเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พ.ศ.2560 (ระเบียบใหม่ล่าสุดที่ยังมิได้เผยแพร่)” หลังจากนั้นในภาคบ่ายมีการบรรเลงดนตรีสดของวง RERU Band และนักศึกษายังได้รับคำแนะนำในการบรรเลงดนตรีจากวิทยากรทั้ง 2 ท่านอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)