NEW

มรภ.รอ. จัดค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล

dsc_0668

วันนี้ (8 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้จะแบ่งการอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 200 คน และกลุ่มที่ 2 คือ วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 สำหรับอาจารย์ บุคลากร และครูในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย Dragonfly English Camps Team บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้ใหม่ๆมากมาย

(เพิ่มเติม…)

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพครู

dsc_0497

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และได้รับเกียรติจากบุคลากรบริษัทจัดหางาน ท็อปกัน จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ใน เรื่องเทคนิคการเขียนเรซูเม่และเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งานทำ และในช่วงบ่ายได้มีการประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษา เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

กีฬาภายในนักศึกษา ภาคกศ.ปช. และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0249

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานกีฬาภายในนักศึกษา ภาคกศ.ปช. และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่มศรีรัศมิยุวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณบดีทุกคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาคกศ.ปช. และภาคพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 สืบสานงานบุญเดือน 4 ตามวิถีวัฒนธรรมชาวอีสาน

dsc_0502

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. การุณ พงศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบีดฝ่ายพัฒนานักศึกษา และบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 สืบสานงานบุญเดือน 4 ตามวิถีวัฒนธรรมชาวอีสาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย

(เพิ่มเติม…)

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แก่สถานศึกษาด้วยกระบวนการผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะ(Coaching & Mettoring)

dsc_0210

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แก่สถานศึกษาด้วยกระบวนการผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะ(Coaching Mettoring) ณ ห้องประชุม EDU 206 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

โครงการศิลปนิพนธ์และสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปะ”ประเมินผลงานสร้างสรรค์นักศึกษาและนิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ครั้งที่ 2″

dsc_0420

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการศิลปนิพนธ์และสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปะ”ประเมินผลงานสร้างสรรค์นักศึกษาและนิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ครั้งที่ 2″ หรือ ART THESIS EXHIBITION 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บริเวณชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชากับปฏิบัติการสร้างสุขภาวะชุมชน”

28279793_1951998364834658_2337166497761198080_n

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชากับปฏิบัติการสร้างสุขภาวะชุมชน” ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งและองค์กรปกครองท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ในการนี้บุคลากรจากเทศบาลตำบลท่าม่วง พื้นที่เป้าหมายบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมขับเคลื่อนในการประชุมครั้งนี้ด้วย -ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าว จาก Channarong Wisetsat

(เพิ่มเติม…)

มรภ. รอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ cyber security and social media

dsc_3495

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ cyber security and social media ซึ่งจัดโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบไปด้วยการรู้สานสนเทศ การรู้สื่อ การรับรู้ ICT และเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ย่างถูกต้องเหมาะสม ณ ห้องเรียน 9706 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

-ขอบพระคุณภาพจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้การต้อนรับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย University of North Texas, USA

dsc_3628

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์จอห์น กิ้ปสัน จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย University of North Texas, USA โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี ได้ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์) ดร.พูนสุข จันทศิลป์ (คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ดร. สัญชัย ฮามคำไพ (ผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้) นายแพทย์จอห์น กิ้ปสัน ได้กล่าวว่าทางคณะฯได้เล็งเห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาแพทย์สหรัฐอเมริกาในการฝึกการทำงานในบริบทท้องถิ่นชนบทและพื้นที่ห่างไกลบริการทางการแพทย์ชั้นสูง ดังนั้นจึงมุ่งแสวงหาพันธมิตรทางวิชาการที่มีความต้องการในการพัฒนาร่วมกัน โครงการความร่วมมือต่างๆที่สามารถทำได้ เช่น การให้ทุนวิจัยทางด้านการแพทย์/พยาบาล/สาธารณสุข การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การแพทย์จากสหรัฐอเมริกา การส่งนักศึกษาและบุคลากรจากไทยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สหรัฐอเมริกา การรับนักศึกษาแพทย์และคณาจารย์จากสหรัฐอเมริกามาลงพื้นที่ศึกษา ฯลฯ ดังนั้นแล้วการเดินทางมาพบปะกันครั้งนี้จึงถือเป็นการริเริ่มความร่วมมือที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ โดยมุ่งหวังว่าจะสร้างให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

-ขอบพระคุณภาพจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ

(เพิ่มเติม…)

อธิการบดี มรภ.รอ. ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. คว้ารางวัล อันดับ 3 การประกวดหุ่นฟางยักษ์ จังหวัดมหาสารคาม

dsc_3085

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุรเชษฐ์ อินธิแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัล อันดับ 3 การประกวดหุ่นฟางยักษ์ ในเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ เข้ารายงานกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เทศกาลหุ่นฟางยักษ์ จัดขึ้นครั้งแรกที่บ้านหนองโนใต้ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เวทีสร้างสรรค์ศิลปะที่เปิดให้เยาวชนและประชาชน มาแสดงฝีมือทำหุ่นฟางยักษ์ มีนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชมอย่างเนืองแน่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงสร้างสรรค์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย (เพิ่มเติม…)