NEW

มรภ.รอ.ร่วมขบวนย้ายศพ และพิธีบำเพ็ญกุศล จ่าเอกสมาน กุนัน ผู้กล้าของชาวร้อยเอ็ด

36756914_2224196597596566_960984089073025024_n

วันนี้ 7 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เป็นตัวแทนผู้บริหาร บุคลากรและองค์การนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอัญเชิญเชิญพวงมาลาพระราชทานและขบวนเคลื่อนย้ายศพ และพิธีบำเพ็ญกุศลจ่าเอกสมาน กุนัน ผู้กล้าของชาวร้อยเอ็ด ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดและอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด -ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจาก เฟจตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอย่างสูงค่ะ

(เพิ่มเติม…)

โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 4 การรับแบบ admission และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประวันปีการศึกษา 2561

dsc_1308

โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 4 การรับแบบ admission และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประวันปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา -ขอบพระคุณภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

(เพิ่มเติม…)

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครอง

dsc_0794

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวอทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครอง วันที่ 29 มิถุนายน 2561  -ขอบพระคุณภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

(เพิ่มเติม…)

การประชุมชี้แจง

dsc_0061

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ระดับพนักงานแจงนับ ณ ห้องประชุม ทองคูณ หงส์พันธ์ 1

(เพิ่มเติม…)

อาจารย์จากคณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ. เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ “ASEAN – 50 years and beyond?

36663526_2176443115729270_123032413390503936_n
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาใจ หมื่นไธสง อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ “ASEAN – 50 years and beyond? จัดโดย Working Group South East Asia, University of Heidelberg, Germany ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2018

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561

36679891_2181782585183532_6039631896952963072_o

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และบริหารงานในองค์กร และเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหาร ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -ขอขอบพระคุณภาพสวยๆจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นอย่างสูงค่ะ

(เพิ่มเติม…)

ศึกษาดูงาน(โรงเรียนชาวนา)

dsc_0945
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร(โรงเรียนชาวนา) กิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา อำเภอสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา)

dsc_0079

อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) และโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ สนองพระราชดำริ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี อาจารย์สุกัลยา รัตนศรีวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับชำนาญงาน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพยุวเกษตร ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตร ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร รุ่นที่ 1 กลุ่มครูและนักเรียน ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด และรุ่นที่ 2 กลุ่มอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 (129)/2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_0268-copy

เวลา 09.39 น. วันที่ 21  มิถุนายน  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6 (129)2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  และในโอกาสนี้ท่านประธานได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  มอบทุนการศึกษาให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีท่านอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ เป็นผู้รับมอบแล้วจะดำเนินการมอบทุนในโอกาสต่อไป  (เพิ่มเติม…)