NEW

มหาวิทยาลัยของแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

41628858_275269753085204_7466545991190052864_n

มหาวิทยาลัยของแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะความรู้ด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ นายทองคูณ บุญเชิด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๓
๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะความรู้ด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๓
๓. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันเขียนตามคำบอกอักษรจีน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒ นางสาวดารณี ต้นทอง นางสาวสุวรรณา ประทุมชัย นางสาวลลิตา มูลมณี นางสาววรกมล ติณรัตน์ และ นางสาวเบญจวรรณ ดวงวงษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๔

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์สุขสันต์ ทับทิมหิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันเทคนิคการสอนภาษาจีน ครั้งที่ ๑

41694450_1018759584963190_3060464330714644480_n

มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์สุขสันต์ ทับทิมหิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการแข่งขันเทคนิคการสอนภาษาจีน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(เพิ่มเติม…)

ทีมสายธรรมเสียงทอง มรภ.รอ.ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์ทำวัตรเช้าและโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

41679966_292089964905548_5633318052197040128_n

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับทีมสายธรรมเสียงทอง(ตัวแทนนักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ในการประกวดสวดมนต์ทำวัตรเช้าและโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่จะถึงนี้ เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา (เพิ่มเติม…)

นักศึกษา มรภ.รอ.รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561

41312275_504568923348529_6159075315411845120_n

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นายอดิสร ใจสมัครรัก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระดับอุดมศึกษา Cr. ขอบพระคุณภาพจาก Rachun Charoenkaensai

(เพิ่มเติม…)

การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_1427

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬามหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีกิจกรรมการประกวดผู้นำเชียร์และแอโรบิก แดนซ์ อีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_0747

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักกิจการนักศึกษาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

dsc_0217

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรมการจัดนิทรรศการบริการวิชาการแก่สังคม (กิจกรรมสมุนไพร) จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพร ภายใต้องค์ความรู้ของแต่ละคณะที่ร่วมบริการวิชาการเป็นผู้ร่วมเสวนา

(เพิ่มเติม…)

สำนักงานอธิการบดี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_0818

เมื่อวันที่ 5  กันยายน  2561  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน  สำนักงานอธิการบดีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม  2550  โดยมีท่านคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน ประเมินค่างาน เพื่อเลื่อนระดับในต่ำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

dsc_0703

วันที่ 30  สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และประเมินค่างาน  เพื่อเลื่อนระดับในต่ำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  ณ  ห้องประชุม 9A  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2550  โดยท่านรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน และโรงเรียนสาธิตฯ  ให้ความร่วมมือในการเข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย  และมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

(เพิ่มเติม…)