NEW

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมใจถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

dsc_0704

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.09 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา  ประจำปี 2560  ณ วัดสว่างอารมณ์  บ้านดงกลาง ตำบลเกาแก้ว อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและผู้บริหารในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าศึกษาสาขาวิชาชีพครู

dsc_0031

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและผู้บริหารในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าศึกษาสาขาวิชาชีพครูขึ้น ณ ห้อง EDU 206 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และ อาจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ กล่าวรายงาน ภายในโครงการรับฟังการบรรยาย เรื่องการพัฒนานักเรียนตามคุณลักษณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น มีขันหมาก มีครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ.จัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ การให้ข้อมูลเชิงเตือนภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติและโครงการ Work and Travel

dsc_0069

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ การให้ข้อมูลเชิงเตือนภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติและโครงการ Work and Travel ขึ้น โดยมี ท่าน ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความรู้เตือนภัยแก่แรงงานไทย สตรีไทย เยาวชน และนิสิต/นักศึกษา เกี่ยวกับขั้นตอนการในการเตรียมตัวก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ รู้เท่าทันและหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์หรือการค้าแรงงานข้ามชาติ ทั้งนี้มีนักศึกษา สนใจเข้าร่วมจำนวน 170 คน โดยนักศึกษาจะได้ร่วมกันรับฟังบรรยายเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ และ Work and Travel โดยคณะวิทยากร จาก กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ นำโดยนายธาตรี เชาวชตา ผู้อำนวยการกอง กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุล

(เพิ่มเติม…)

คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ.จัดโครงการจัดการความรู้และพัฒนาอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการจัดการความรู้และพัฒนาอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดการความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น ภายในโครงการรับฟังการเสวนาเรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยธร ไชยวิเศษ และเรื่องฝึกปฏิบัติและนำการเขียนลงงานทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ เฉลา ประเสริฐสังข์ จากนั้นคณาจารย์ ได้ร่วมกันเขียนตำราเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

dsc_0169dsc_0186 (เพิ่มเติม…)

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด มอบหนังสือให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_7415

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. ท่าน ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์วิทยบริการ รับมอบหนังสือจาก คุณบัณจง ธนะแพสย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คุณวรินธร ศรีแสนปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และคณะสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ภาค 3340 โรตารีสากล  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

(เพิ่มเติม…)

นักศึกษา คณะครุศาสตร์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ สงขลาเกมส์ ครั้งที่ 45

19691182_1794907063858857_1743217290_n

นายสุนทร นุชิตภาพ นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กิโลกรัม ชาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ สงขลาเกมส์ ครั้งที่ 45

 

มรภ.รอ. จัดนิทรรศการร้อยเอ็ดศึกษา

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%9401-728x409

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบนิทรรศการร้อยเอ็ดศึกษาแก่คุณประจักษ์ วิเชียรสาร รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองบัว เพื่อบริการวิชาการด้วยการเผยแพร่ความรู้สู่ท้องถิ่น ตามโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำหรับนิทรรศการร้อยเอ็ดศึกษาที่เผยแพร่ในครั้งนี้คือเรื่องโกศต้นแบบจากหม้อไหใส่ศพ 2,500 ปีมาแล้วพบทั่วไปในกลุ่มอาเซียน และบ้านเมืองบัวต. เมืองบัว อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ดได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก สุจิตต์ วงษ์เทศ

-ขอขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจาก อาจารย์ปริญ รสจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.เข้าร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการต่อต้านการทุจริตและการเสวนาทางวิชาการด้านต่อต้านการทุจริต

19437205_2035554133339445_6818959670041106618_n

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยท่าน ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการต่อต้านการทุจริตและการเสวนาทางวิชาการด้านต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุม อาคารวิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-ขอขอบคุณข่าวและภาพข่าวจาก  องค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนศึกษาในคณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

dsc_0650

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 08.30 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร. ทองคูณ หงส์พันธ์ 1 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนศึกษาในคณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีอาจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมีอาจารย์สุพัฒนา ศรีบุตรดี รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือเพื่อให้คำแนะนำในด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มีการบรรยายการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ และการบรรยายในหัวข้อ”เรียนรู้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”อีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560

dsc_1775

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2560 การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวของนักศึกษาใหม่ให้สามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้ และให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการพัฒนานักศึกษาของคณะครุศาสตร์ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือให้กระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จ และนักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนและพี่เกิดความอบอุ่นฉันท์พี่น้อง

โดยในวันแรก วันที่ 18 มิถุนายน 2560 ในช่วงเช้าเป็นพิธีเปิด โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน ในวันที่ 19-20 ก็จะมีกิจกรรมการเข้าฐาน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานทักษะชีวิต ฐานวิชาชีพครู ฐานคอมพิวเตอร์ ฐานทักษะการสืบค้น ฐานทักษะภาอังกฤษ มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ทักษะการทำงานเป็นทีมและการสื่อสาร ปิดท้ายด้วยพิธีผูกแขนรับขวัญและมอบป้ายนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์อีกด้วย

(เพิ่มเติม…)