NEW

คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการจิตสำนึกสาธารณะและความเป็นพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21

dsc_0207

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการจิตสำนึกสาธารณะและความเป็นพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิด และมีอาจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวราpงายว่าการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีจิตสำนึกสาธารณะและการเป็นพลเมืองดี ในศตวรรษที่ 21 และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนสามารถสร้างและฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีจิตสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

dsc_0750

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (อพ.สธ. – มรภ.รอ.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมประชุม รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ.

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจัดกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียน (โครงการคูปองพัฒนาครู)

dsc_0165

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพทาย โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจัดกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียน (โครงการคูปองพัฒนาครู) โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และอาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียนเพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียน ภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมที่หลายหลากจริงและสร้างความสนุกสนานในทุกกิจกรรมอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาค กศ.ปช ประจำปี2560

dsc_9099

เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม  2560  เวลา  09.29  น.  รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ    เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคกศ.ปช และนักศึกษาภาคพิเศษ  ประจำปีการศึกษา2560  ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงษ์พันธ์ุ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีนักศึกษาร่วมพิธีจำนวนมาก.. (เพิ่มเติม…)

ประกาศถึงนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 เรื่องการถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1-30 ก.ย.2560

untitled-2

ประกาศถึงนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา 2560  เรื่องการถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1-30 ก.ย.2560 (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดการประกวด FRESHY RERU BOY & GIRL 2017

dsc_0408

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด  สำนักกิจการนักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ได้จัดการประกวด FRESHY RERU BOY & GIRL 2017 ขึ้น โดยมี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการแสดงมินิคอนเสิร์ต จากวงลูกมันปลา และยังได้รับเกียรติผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวดนางงามจากหลากหลายอาชีพร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจกับฉาก แสง สี เสียง ที่อลังการมากๆ

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด Freshy Day 2017

dsc_0011

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำนักกิจการนักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  “กีฬาน้องใหม่ต้านภัยยาเสพติด (Freshy Day 2017)” ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิด และนายชัชชา บุญสะอาด นายกองค์การมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน โดยกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติดดังกล่าว  จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและต้านยาเสพติด และเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้กิจกรรมสร้างสุขเพื่อห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

dsc_0704

เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 9209 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 โดยมี อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมกับแนะนำผู้บริหาร ประธานหลักสูตรและให้แนวทางในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคคลภายนอกที่จะศึกษาต่อและเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเก่าในการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา

(เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทนอธิการบดี ต้อนรับ พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ ประธานกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)

dsc_8708

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ต้อนรับ พลโท  จเรศักดิ์  อานุภาพ  ประธานกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และ ดร.ตวง  อันทะไชย  ประธานกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)  เนื่องในการประชุมสัมมนาแก้ปัญหาการประกอบการกิจการรถตู้ของประเทศไทย  วันที่ 19  สิงหาคม  2560  ณ อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการรถตู้ภาคอีสาน  และมีผู้ประกอบการกิจการรถตู้ภาคเหนือ ภาคใต้ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย (เพิ่มเติม…)