NEW

มรภ.รอจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (122)/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 25560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_3732

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (122)/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 25560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  โดยมีการมอบโล่เกียรติคุณ แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับตำแหน่งใหม่ในวันนี้ด้วย
(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประชุมหารือเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับตัวแทนผู้บริหารจาก Sam Houston State University

23782020_10209918342584487_28408890_n

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษจิกายน พ.. 2560 ที่ผ่านมา ท่าน อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประชุมหารือเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับตัวแทนผู้บริหารจาก Sam Houston State University ได้แก่ Prof.Dr.Stacy Edmonson, Dean of College of Education และ Prof.Dr.Debra Price, Associate Dean of Graduate Program ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาคณาจารย์และข้าราชการ”

dsc_0418

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกอล์ฟ มณฑลทหารบกที่ 27 (ค่ายประเสริฐสงคราม) จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งจัดโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

dsc_3571

นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู่้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา” ณ ห้องประชุม รองศาสตรจารย์ ดร.ทองคูณ  หงษ์พันธุ์ 1  ในการอบรมครั้งนี้มีคณะครู บุคลากรทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรมและใช้สนาม  สนามกีฬาในร่ม ในการฝึกภาคปฏิบัติของโครงการนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. คว้ารางวัลในการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2

23515870_455739324820174_922227290_n

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ท่าน คือนางสาวนฤมล บัวแดง,นางสาวพิชชาพร โพนแดง,นายทองคูณ บุญเชิด,นางสาวกัลยาณี วิรัญชัย เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนักศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และยังมีอีกรางวัลคือ อาจารย์ SHU YAPING อาจารย์ประจำสาขาวิชาจีน ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น การแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 อีกความภูมิใจของมหาวิทยาลัยของเรา และถือเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสุดสำหรับเดือนนี้ (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2

dsc_0415

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการเปิดงานการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลเส้นทางสายไหม ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสาขาวิชาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 ท่าน คือนางสาวนฤมล บัวแดง,นางสาวพิชชาพร โพนแดง,นายทองคูณ บุญเชิด,นางสาวกัลยาณี วิรัญชัย เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย  (เพิ่มเติม…)

นักศึกษา สาขาวิชาศิลปะศึกษา มรภ.รอ. คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับอุดมศึกษา ในการแข่งขันประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017

23376429_1677189349022379_627683106485465453_n

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ กับการแข่งขันประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 ในหัวข้อ “สร้างรอยศืลป์ ตามรอยพ่อ “ ลาน RCB Artery ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ (สี่พระยา) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 ที่ผ่านมา ซึ่งนาย ปิยะ บุญวิเศษ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับอุดมศึกษา เทคนิค : วาดเส้นบนกระดาษแคนสัน นี่คือหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทลัย
ขอบพระคุณภาพข่าวจาก Nantawan Jekjantuk (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ลงนามความร่วมมือโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

dsc_0417

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ระหว่าง วัดมงคลรัตนาราม แทมป้า ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาษาไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในโรงเรียนพุทธศิลป์ และในการนี้ได้นำนายปริญญา ประเสริฐสังข์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียกว่า “ครูปี” ที่กำลังจะเดินทางภายในเดือนธันวาคม 2560 เข้ากราบรายงานตัวอย่างเป็นทางการ

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 11(231)/2560

dsc_0326
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 11(231)/2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุม

(เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

dsc_2971

วันที่สองของการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  วันที่ 8  พฤศจิกายน 2560 ซึ่่งจัดโดยฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผน  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแล ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)