NEW

มรภ.รอจัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนในยุค  Disruptive  Education โดยอธิการบดี และรองอธิการบดี

วันที่  11  กันยายน 2563  เวลา 09.09 น.  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  บรรยายพิเศษ เรื่อง  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางอนาคตการศึกษาไทยในยุค Digital  Disruption  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  โรงแรมเดอ ลัดดา จังหวัดมุกดาหาร  และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี บรรยายในหัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผู้เรียนในยุค  Disruptive  Education (เพิ่มเติม…)

ทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ในภาคบ่าย วันที่ 10 กันยายน 2563  เวลา 13.30 น.  นำโดย ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์คำจันทร์ ร่วมกับผู้บริหาร คณบดี ร่วมทบทวนแผนกลยุทธ์  แผนการปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการแลกเปลี่ยน  เสนอแนะ  ให้คำแนะนำ ได้มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนกลยุทธ์  แผนการปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทุกท่าน (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทิศทางการศึกษาไทยในยุค Digital Disruption

วันที่  10  กันยายน 2563  เวลา 08.09 น.  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร  โพธินาม  เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางอนาคตการศึกษาไทยในยุค Digital  Disruption  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  โรงแรมเดอ ลัดดา จังหวัดมุกดาหาร  ในการจัดโครงการครั้งนี้  มี อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการนี้โดยพร้อมเพรียง

อนึ่ง  ด้วยสถานการณ์ทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว โดยความรู้หลายอย่างถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงเกิดการปฏิรูปและพัฒนาการปรับโครงการของประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0  เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา  การปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้น  การบริหารจัดการด้านการศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  นำไปสู่การการเปลี่ยนแปลงขององค์กร สร้างพัฒนา “คน” ในองค์กรให้มีวิธีคิด Mindset  มีวิธีการแก้ปัญหา Problem Solving Skills และพัฒนาความเป็นผู้นำ Leadership  เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  ขององค์กร  สามารถนำพาองค์กรให้ก้าวหน้าตามเป้าหมาย (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พลักดันบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 2-3 กันยายน 2563

วันที่ 2-3  กันยายน 2563  เวลา 09.09 น. รองอธิการฝ่ายบริการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง หลักการวิเคราะห์และประเมินค่างาน และหลักการเขียนสมรรนะเพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างไรให้มีคุณภาพ  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอแก่น  ในครั้งนี้มี ได้มีการกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีวัดของตำแหน่งที่ถือครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  มีศักยภาพและคุณลักษณะของบุคคลที่เราต้องการสร้างและพัฒนาองค์กรต่อไป (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 7(154) /2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 27  สิงหาคม พ.ศ.2563   เวลา 09.19 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 7(154) /2563 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ก่อนการประชุม  โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ในครั้งนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา ประจำปี 2563

วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา  ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร สำหรับนักศึกษาใหม่  ซึ่งมีผู้บริหาร และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีนี้ด้วย  ซึ่งกิจกรรมมีพิธีถวายบังคมของนักศึกษาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และรับเข็มเครื่องหมาย  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9   “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” (เพิ่มเติม…)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดพิธีถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องใน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2563

วันนี้ (18  สิงหาคม 2563) เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ประธานในพิธีถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  2563  ประธานในพิธีเปิดกรวยถวาย และจุดเครื่องทองน้อย สักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จากเหตุการณ์ที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ที่บริเวณชายหาดบ้านหว้ากอ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นจุดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงคำนวณล่วงหน้าไว้เป็นเวลา 2 ปี ว่าจะเป็นจุดที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง และเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามเวลาที่พระองค์ทรงคำนวณไว้ทุกประการ ท่ามกลางชาวต่างชาติที่ร่วมเดินทางมาชมสุริยุปราคาครั้งนั้น ทำให้ชาวต่างชาติ ตระหนักถึงความสามารถของชนชาติไทยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น และด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระปีชาญาณของพระองค์ท่าน ชาวไทยทั้งหลายจึงน้อมเกล้าถวายพระนาม แด่พระองค์ทรงเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีถือว่าเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเทิดทูนพระเกียรติยศแก่พระองค์ท่าน โดยมีคณบดี รองคณบดี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี  ณ อาคารหอประชุม  60  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา ประมาณ 9:09 น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลยภูมิพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  เวลา  09.09 น. อาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคู  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  เป็นประธานเปิดโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)  ณ  ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  โดยมี อาจารย์ ดร.ภัทริยา  พรหมราษฎร์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการ  มีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ การเขียนแผนการตลาด และการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่  24 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลยภูมิพันธ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยท่านอธิการบดี  ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น อธิการบดีนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” โดยนักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธีต่างเปล่งเสียงดังกึกก้อง (เพิ่มเติม…)