NEW

คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตรวจห้องปฏิบัติการ

dsc_0345

เวลา 11.00 น.คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตรวจห้องปฏิบัติการ ที่ใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับคำชมจากท่านคณะกรรมการว่ามีความพร้อมมาก

(เพิ่มเติม…)

dsc_0095

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.วิชิต กำมันตะคุณ กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา โดยมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.ศิริพร ดอนแก้วบัว คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ให้การต้อนรับ..

(เพิ่มเติม…)

วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.วิชิต กำมันตะคุณ

dsc_9919

วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.วิชิต กำมันตะคุณ นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายต้นกัณฑ์หลอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในงานมหาทานบารมีประเพณี บุญผะเหวด ครั้งที่ 27 ประจำปี  2560 อย่างสนุกสนานและอิ่มบุญ…..

(เพิ่มเติม…)

วันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.วิชิต กำมันตะคุณ

dsc_9628

วันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.วิชิต กำมันตะคุณ นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่ มหาทานบารมีประเพณี บุญผะเหวค ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ต้อนรับอาคันตุกะ จาก Future Bright International School ราชอาณาจักรกัมพูชา และองค์การบริหารการศึกษาเขตกว่างตรี และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารการศึกษาเขตกว่างตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

dsc_5476

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์จาก Future Bright International School ราชอาณาจักรกัมพูชา องค์การบริหารการศึกษาเขตกว่างตรี และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารการศึกษาเขตกว่างตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมเยือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ. ได้จัดโครงการอบรมองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองตะวันตกในสถาบันอุดมศึกษาไทย

dsc_5136

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองตะวันตกในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมีอาจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของแนวคิดปรัชญาการเมืองตะวันตก ให้แก่นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรที่สอนทางรัฐศาสตร์ที่มีความสนใจในเรื่องนี้อีกด้วย มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ จัดประชุมสภาวิขาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560

dsc_5041

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ มีคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุม

(เพิ่มเติม…)

รร.สาธิต มรภ.รอ. จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ป.6-ม.1

dsc_4896

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 08.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผอ.นิธินาถ อุดมสันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 1 การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เรียนได้ฝึกและพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและสนับสนุนผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและปูลกฝังเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอีกด้วย โดยจัดที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  (อาคารเรียนฝ่ายอนุบาล)

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ได้รับเกียรติต้อนรับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือช่ายผู้นำชุมชนตามศาสตรพระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด

dsc_7636

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติต้อนรับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง “การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การสร้างประโยชน์สุขให้กับพี่น้องประชาชน” ในโครงการโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตรพระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2(112)/2560

dsc_4737

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2(112)/2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุม (เพิ่มเติม…)