NEW

มรภ.รอ. จักการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

dsc_6179

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา13.00 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน -ขอบพระคุณภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

(เพิ่มเติม…)

รร.สาธิต มรภ.รอ. จัดโครงการมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_5258

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดโครงการมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 115 คน ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพัน ความปรารถนาดีต่อกัน และความกตัญญูกตเวทีต่อสถานศึกษาและครูผู้สอน -ขอบพระคุณภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0275

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “พลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในยุคอุตสาหกรรม 4.0” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ได้เกียรติมาเป็นวิทยากร และ การบรรยายเรื่อง “การเขียน Resume(เรซูเม่)อย่างไรให้ได้งาน” โดยคุณสุนทรีย์ ชุ่มมงคล จากบริษัท Jobtopgun มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมโครงการนี้จำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๒

dsc_8377

วันที่ ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๙ น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  รุ่นที่ ๒    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_1035

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดอนแก้วบัว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานว่า”การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาลและเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีของตนเองในการทำงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับการปัจฉิมนิเทศในวันนี้จำนวน 28 คน ภายในงานมีกิจกรรมบรรยายเรื่องการชำระหนี้ กรอ. กยศ. คืน โดยเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด และมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การบริหารการเงินในชีวิตการทำงาน” วิทยากรโดยคุณจารุวรรณ วรรณพฤกษ์ ผู้จัดการธนชาต สาขาร้อยเอ็ด และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง”Smart Nurse” วิทยากรโดย ดร.พว.เรณู มิ่งพันธ์ ปิดท้ายโครงการด้วยกิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพร ต้นไม้สายรหัส ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)